Πολιτική Απορρήτου

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.paybybank.gr απαιτείται η συλλογή κάποιων προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών της ιστοσελίδας. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Η WorldBridge-Ίδρυμα Πληρωμών α.ε. με διακριτικό τίτλο PAYLINK (Μενεκράτους 11, Αθήνα τ.κ. 116 36) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα περιέλθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της Paylink θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της. Ο χρήστης της ιστοσελίδας συνεπώς παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας και από συνδεδεμένες με την Paylink επιχειρήσεις. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, η Paylink δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης των υπηρεσιών που παρέχει.

Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ιστοσελίδα που επισκέπεσθε ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση ή ενημέρωσή σας και οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών εδώ δεν συνεπάγεται έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Paylink. Η Paylink ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους, για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν αποφασίσετε να μεταβείτε μέσω του συνδέσμου σε άλλο δικτυακό τόπο τρίτου, αποδέχεστε ότι πράττετε με δική σας ευθύνη. 

Δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης 

Κάθε φυσικό πρόσωπο χρήστης της ιστοσελίδας, στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα, έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν, εφόσον υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που σχετίζονται με αυτόν και δεν απαιτείται επεξεργασία για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας δυνάμει νόμου ή κανονισμού.

Πολιτική για τα Cookies

H Paylink ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτεσθε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για διάφορους λόγους, και ιδίως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις προσφερόμενες στο διαδικτυακό τόπο υπηρεσίες, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στο διαδικτυακό τόπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δύναται να επιλέξει ανά πάσα στιγμή την εξαίρεσή του από την ανωτέρω χρήση των cookies ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή δικτύου κατά τα αναφερόμενα στην κατωτέρω παράγραφο. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου ή την οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης cookies ενδέχεται να εμποδίσει την παροχή ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών στον χρήστη. 

Τροποποίηση πολιτικής

Η Paylink διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της πολιτικής αυτής, οποτεδήποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο είτε λόγω μεταβολής της κείμενης νομοθεσίας είτε λόγω μεταβολής της πολιτικής της. Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση αυτή θα αναρτάται στην παρούσα θέση στην ιστοσελίδα της Paylink. Για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να συμβουλεύεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα θέση όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν μεταβολές.